yamaha-electric-guitar-pac-212-vfm-translucent-4.125 Jutaharga gitar elektrik 2017