rick-hanes-dr-x-red-gloss-9.998 Jutaharga gitar elektrik 2017