ss-series-stinger-bass-mb200-sunburst-1.475 Jutagitar bass elektrikdaftar harga gitar bass